جستجو مزایده ها


موضوع
تاریخ برگزاری
انتخاب از تقویم
از تاریخ
انتخاب از تقویم
تا تاریخ
انتخاب از تقویم


رديفشرکت/سازمانموضوعتاریخ برگزاریاز تاریختا تاریخاسنادجزئیات
1 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه مرداد ماه 1397 1397/4/30 1397/4/23 1397/4/30
2 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات گلابی و سیب 1397/4/19 1397/4/11 1397/4/19
3 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه تیرماه 1397 1397/3/28 1397/3/24 1397/3/28
4 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش کاه و کلش اراضی مزرعه نمونه 1397/3/28 1397/3/21 1397/3/28
5 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش محصول باغات آلو به مساحت حدودی 40 هکتار 1397/3/13 1397/3/6 1397/3/13
6 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات 1397/3/5 1397/2/26 1397/3/5
7 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه خرداد ماه 1397 1397/2/29 1397/2/20 1397/2/29
8 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه 1397/1/28 1397/1/23 1397/1/28
9 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش آلایش کشتارگاه بهمن ماه 1396 1396/10/26 1396/10/17 1396/10/26
10 شرکت کشت و صنعت مزرعه نمونه مزایده فروش ضایعات نوار تیپ ( آبیاری ) 1396/9/5 1396/8/24 1396/9/5
123