مدیر عامل / هیأت مدیره


نام و نام خانوادگی سمت
مجید قصاب محمد آبادی رئیس هیئت مدیره
علی اورعی زارع سرپرست
وحید اردکانیان عضو هیئت مدیره
جواد وفابخش عضو هیئت مدیره
محمد اسماعیل نیا عضو هیئت مدیره
حمید برکی عضو هیئت مدیره